ၽုၺ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၸုပ်ႈထိ29

               မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ...ယၢမ်းလဵဝ်တီႈပၢင်သွၼ်"ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇ"ႁဝ်းၶႃႈၽုၺ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇယဝ်ႉ ၼႆၶႃႈလႄႈ၊ သင်ဝႃႈပီႈၼွင...

ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး

ၵူႊပီႊၵူႊပီႊ ႁဝ်းႁႃး ႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းတႆးမႃး ေပႃးထူၼ်ႈပူၼ်ႉ 60 ပီႊမႃးယဝ်ႉ။ ႁဝ်းႁႃး ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ် ၶဝ်ႈပွႆးဝၼ်းတႆး မႃးပွႆး တူၺ်းပွႆးေႁယူႇမႃး...